Arbeid på luftskipsmasta

Arbeid på luftskipsmasta

Luftskipsmasta i Vadsø gjennomgår våren 2024 nødvendige reparasjoner.

Luftskipsmasta i Vadsø ble oppført i 1926 for landing av luftskipet Norge. Den ble også brukt av luftskipet Italia i 1928. Masta er Vadsøs mest spektakulære og kjente kulturminne, den er også ett av de viktigste. Den ligger i Vadsøya kulturpark sammen med mange andre kulturminner.  Kulturparken som helhet er vernet område. Vadsø museum har tatt initiativ til å frede luftskipsmasta, som den eneste gjenstående på fastlandet. Planen er at den skal fredes innen 100-årsjubileet i 2026.

Les mer om masta her på museets hjemmeside.

Luftskipsmasta, som snart har stått i 100 år, ble reparert til 60-årsjubileet i 1986, men den har også hatt noen mindre reparasjoner før og siden. Eier av masta, Vadsø kommune, har delegert driftsansvaret til Vadsø museum. Ved egeninspeksjon fra museets side, har en sett at masta har rustskader og må repareres med tanke på sikkerhet og bevaring. Museet søkte derfor i 2020 midler fra Riksantikvaren via Troms og Finnmark fylkeskommune, såkalte TIK- midler (tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner), til inspeksjon av masta, og fikk støtte til dette arbeidet.  Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter gjennomførte inspeksjonen i september 2021.  Det viste seg at masta er i dårlig forfatning, særlig fundamentene og plattformen oppe.  Bredalsholmen sendte en utførlig rapport om hva som må gjøres.

Museet har deretter søkt penger til restaurering, og har i løpet av 2022 og 2023 fått tilsagn fra flere hold, bl.a. fra stiftelsen UNI, Kulturminnefondet, Vadsø kommune, og fra museets egne midler. Prosjektet er også tildelt nye TIK-midler fra Riksantikvaren via fylkeskommunen. Luftskipsmasta har høy kulturminneverdi, og det følger flere vilkår for tilskuddene fra Riksantikvaren/fylkeskommunen. Antikvariske prinsipper skal legges til grunn, og tiltak skal utføres av bedrifter med tilstrekkelig kompetanse og erfaringer innenfor fagområdene.

Arbeidere fra Consolvo AS klare til å sette opp stillas rund luftskipsmasta. Foto: Terje Wickstrøm Johansen/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

 

Luftskipsmasta er også vernet gjennom plan-og-bygningsloven: «Vernet etter PBL – Reguleringsplan – Vadsøya øst, Vadsøya kulturpark. Kulturvernområde – Luftskipsmasta». I § 8 står det: «Innenfor bevaringsområdet kan fysiske inngrep, skjøtselstiltak og tilretteleggingstiltak for publikum bare skje etter godkjenning fra kulturminnemyndighetene.»»

Anbudskonkurranse ble utlyst, og oppdraget ble i 2023 gitt til entreprenørfirmaet Consolvo AS. Arbeidet ble utsatt i 2024 i påvente av tilsagn om penger. Firmaet kom med to store lastebiler i påskeuka for å sette opp stillas, og de kommer tilbake etter påske for å starte selve restaureringsarbeidet.

Oppdragsgiver er Vadsø kommune, representert ved Vadsø museum-Ruija kvenmuseum. Byggherre er Vadsø kommune.

En arbeider fra Consolvo AS kikker ned fra toppen av stillasene rundt masta. Foto: Sigrid Skarstein

 

Kontakt ved kommunen: Rune Aslaksen, tlf  789 42453, Mob +47 466 28910

Kontakt ved museet: Sigrid Skarstein, tlf. + 47 952 22174

 

Luftskipsmasta innhyllet i stillaser. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.