Forskningssamarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og Varanger museum

Forskningssamarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og Varanger museum

NTNU Vitenskapsmuseet, seksjon for arkeologi og kulturhistorie og Varanger musem inngår forskningssamarbeid knyttet til middelalderens Vardøhus festning og festningsverkenes eldre historie. Vardø, med sin geografiske plassering og historiske betydning som grense mot øst, gjør at begge parter ser et stort forsknings- og formidlingspotensiale i et slikt samarbeid.

NTNU Vitenskapsmuseet har investert i en geofysisk utstyrspark, og har blant annet anskaffet en flerkanalers georadar med meget høy romlig oppløsning. Denne kan, avhengig av undergrunnsforholdene, fremskaffe informasjon om strukturer ned mot 4-5 meter under bakken. En undersøkelse av Østervågen i Vardø, der Vardøhus festning lå frem til 1730-årene, vil kunne gjøres praktisk og effektivt med denne radaren.

Etterarbeidsfasen innebærer databehandling og tolkning, og er den mest tidkrevende fasen ved slike undersøkelser. Undersøkelser med georadar kan i teorien fint utføres uavhengig av om bakken er frossen eller ei. Vi håper og tror det vil være mulig å få ny og interessant informasjon omhandlende størrelse, omfang og bevaringsgrad til middelalderens Vardøhus og renessanseanlegget Vardøhus slott.

For Varanger museum vil samarbeidet kunne gi verdifull ny kunnskap, både om den delen av Vardøhus’ historie som ikke dekkes av skriftlige kilder, og om by- og sentrumsutvikling i nord i senmiddelalderen.

En geofysisk undersøkelse vil gi NTNU Vitenskapsmuseet praktiske og metodiske erfaringer, og eventuelle arkeologiske resultater kan inngå i en videre arkeologisk og kulturhistorisk analyse om anleggenes og Vardøs eldre historie. For NTNU Vitenskapsmuseet vil en deltagelse i et slik prosjekt gi mulighet for å få delta i publikasjoner og formidle ny kunnskap i samarbeid med Varanger museum og andre aktuelle samarbeidspartnere i Finnmark. Medforfatterskap og publisering av materialet blir på den måten en forutsetning for samarbeid.

11406855_826140984138206_2884568642839803666_nSamtidig er den arkeologiske konteksten i Vardø, hvor forholdene ligger til rette for gode bevaringsforhold for organisk materiale, en god parallell til middelalderske kulturlag. Georadardata fra en slik kontekst bidrar til å øke vår forståelse av mulighetene og begrensningene som er relatert til undersøkelser av lignende kontekster i fremtiden.

Bilde: NTNU Vitenskapsmuseets Arne Anderson Stamnes med georadar i Vardø tidligere i år. Nå er Vitenskapsmuseet og Varanger museum enige om en videre felles satsing for å frembringe ny kunnskap om bl.a. Vardøhus festnings eldste historie. Foto: Varanger museum.