Nye visjoner for Bietilægården

Nye visjoner for Bietilægården

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum lanserte 6. august våre nye visjoner for hvordan Bietilægården kan brukes i fremtiden, i form av et begeistringsdokument.

Museet ønsker med dette å vekke engasjement og begeistring for dette unike og freda gårdsanlegget – «like viktig som slottet» som Riksantikvaren uttalte i forbindelsen med fredninga i 1990. Dokumentet skisserer ideer og mulige aktiviteter som kan foregå i de ulike byggene og utendørsområdet, og lanserer ideen om Bietilægården som kvensk kulturhus og besøksresidens, såkalt «residency». Vi framhever også mulighetene for å bruke gården i forsoningsarbeidet gjennom kunst- og kulturaktiviteter som ble foreslått av Sannhets- og forsoningskommisjonen etter deres utredning av fornorskning og urett begått mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner i Norge.

Vi ønsker lokalt engasjement og samarbeid med lag/foreninger og kvenske/norskfinske interessegrupper om aktivering av Bietilægården, og at lokalt næringsliv og reiseliv både kan dra nytte av disse aktivitetene, og støtte opp under planene. Besøksresidens i Vadsø er tiltenkt enkeltpersoner og miljøer som ønsker å fordype seg i kvenske/norskfinske tema; det kan være gjesteforskere, kunstnere, håndverkere og andre kulturarbeidere. Vadsø er interessant på grunn av sin lange kvenske/norskfinske historie, museets samlinger og det kvenske i Vadsø i dag. Bietilægården er ikke minst interessant – og freda – nettopp på grunn av sin spesielle kvenske historie og byggeskikk, og må brukes aktivt for at den skal bevares for fremtidige generasjoner.

Som vi selv sier i introduksjonen:

«I et bevaringsperspektiv bør eldre bygninger brukes, det må bo folk i husan og være lys og varme på i stuene. I et miljøperspektiv er gjenbruk av eldre bygg mer bærekraftig enn å bygge nytt.»

Naturlige samarbeidspartnere på eiersiden og forvaltningssiden er hus- og gårdseier Vadsø kommune, som også eier museet og øvrige museumssamlinger, og kulturminneforvalter Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi ønsker ellers bredt samarbeid med miljøer som naturlig kan knyttes til gårdsanlegget, som kystlaget, fortidsminneforeninga, historielaget, kvenske-/norskfinske interesseorganisasjoner, med flere. Og vi ønsker samarbeid med nasjonale og regionale institusjoner som vil legge sin produksjon eller aktivitet til Vadsø i perioder. Ta kontakt for innspill og samarbeid!

Begeistringsdokumentet kan danne grunnlag for søknad om både utvikling og restaurering av Bietilægården.

«En av visjonene for fremtidens bruk av Bietilægården er å bygge fellesskapsfølelse, identitet, stolthet og kunnskap om kvener/norskfinner og vår felles historie på Nordkalotten.» (om kultur som forsoningsmetode, s. 10)

Illustrasjonsbildene er fra begeistringsdokumentet:

  • Forsiden
  • Baksiden

Foto: Monica Milch Gebhardt/Vadsø museum – Ruija kvenmuseum; Grafisk produksjon: Norconsult