Tiet Ruijhaan – Migrasjon

Tiet Ruijhaan – Migrasjon

Tiet Ruijhaan - Veien til Ruija var en vandreutstilling som ble vist mellom 2011 og 2014 i Norge, Sverige og Finland. På denne siden vil du finne informasjon om utstillingen og ressurser knyttet til utstillinga.

Om utstillingenBildegalleriMigrasjonAktueltRessurser

Migrasjon

Migrasjon er ett menneske eller en gruppe menneskers permanente skifte av bosted. Begrepet brukes om ofte om inn- og utvandring fra ett land til et annet. Migrasjon kan være både frivillig og tvungen, legal og illegal. Konflikter, fattigdom og nød er viktige årsaker til migrasjon, men migrasjonen kan også være motivert av globalisering og internasjonalisering av utdanning, næring og handel.

Folkevandring og forflytning som fenomen er like gammelt som mennesket, men migrasjonens karakter har forandret seg ettersom samfunnet har forandret seg. Migrasjon bidrar til kontinuerlig økonomisk, sosial og kulturell forandring.

 

Om kvener

Begrepet kven har opptrådt i skriftlige kilder i over 1000 år. Begrepet knyttes til finsktalende folkegrupper som innvandret og etablerte kolonier langs kysten av Nord-Norge. Innvandringen til Ruija var størst på 1700- og 1800-tallet, da overbefolkning, uår og nød drev folk på vandring. På det meste utgjorde kvenene 25% av Finnmarks befolkning , og i flere hundre år var kven den offisielle betegnelsen på disse innvandrerne i norske manntallslister og folketellinger.

Som følge av den omfattende innvandringen satte norske myndigheter i gang fornorskningspolitikken som varte frem mot 1980-tallet. Dette resulterte i at kvensk historie, kultur og språk ble marginalisert, og begrepet kven ble oppfattet som en negativ betegnelse.

De siste årene har bevisstheten rundt den kvenske kulturen økt og kven-begrepet er i ferd med å revitaliseres.  I 1996 fikk kvenene status som minoritetsbefolkning i Norge, og i 2005 ble kvensk anerkjent som eget språk.

Vil du vite mer?

Norske Kvenens Forbund
norsk-finsk kulturinstitutt
www.finsk.no
Norsk-finsk interesseorgan
Kvensk institutt

Historisk migrasjon

Blant de største forflytningsbølgene vi kjenner til fra eldre skriftlige kilder er folkevandringstiden i Europa og den arabiske folkevandringen på 600-tallet. Fra de siste hundreårene er den europeiske innvandringen til USA på 1800-tallet blant de mest kjente.

Etter andre verdenskrig skøyt den arbeidsmotiverte innvandringen fart. Til å begynne med ble den stimulert av myndighetene i de fleste landene i Europa. Utvandringen var lenge mer omfattende enn innvandringen i en del europeiske land, deriblant Norge. Men ettersom levestandarden steg i disse landene utover 1960-70 snudde trenden. Midt på 70-tallet var arbeidsledigheten blant innvandrerne i enkelte land i Europa så stor at myndighetene gikk over til en mer restriktiv politikk.

Historisk migrasjon kan du lese mer om her:

IOM – International Organization for Migration
the Smithsonian Institution
Universiteit Leiden
Peopling North America: Population Movements & Migration
History in focus – the guide to historical resources
Center for migration studies

Migrasjon i vår tid

IOM (the International Organisation for Migration) hevdet at det i 2010 fantes omtrent 200 millioner mennesker i verden som regnes som ”migranter”. Flesteparten av disse er arbeidsinnvandrere fra Asia. Med sin levestandard og sine sosiale goder opplever de rike delene av verden et stadig økende innvandringspress fra fattige land. De fleste rike land har i dag en betydelig andel innvandrere, samtidig som innvandringspolitikken preges av stadig mer restriktive bestemmelser og skjerpet kontroll.

 

Dagens migrasjon kan du lese mer om her:

International organization for migration
Utlendingsdirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Norsk organisasjon for asylsøkere
ISF Institutt for samfunnsforskning
European Commision
Migration Policy Institute, USA
Migration News