Barentshavet, et formidlingsprosjekt

Verdens øyne er rettet mot Arktis: isen smelter og trekker nordover. Fremtidige ressursspørsmål er fokuserte rundt olje og gassutvinning. Det finnes imidlertid en annen fortelling: Suksessen av Russlands og Norges bilaterale forvaltning av fiskebestandene i Barentshavet.

I februar 2012 utga The Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO) i Murmansk og Havforskningsinstituttet i Bergen boken, Barentshavet, Ecosystem, Resources, Management. Half a century of Russian – Norwegian cooperation. Boken dokumenterer hvordan Norge og Russland gjennom 50 års samarbeid har drevet vellykket og effektiv forvaltning av fiskeriene i Barentshavet. Hele 820 sider og over 50 artikler skrevet av russiske og norske forskere, gir leseren et innblikk i praktisk talt alle aspekter ved økosystemet i Barentshavet. Fra de minste organismene til sjøpattedyr og sjøfugl, fra utviklingen av fiskeredskaper til ulike teknikker og fastsetting av reglement innenfor høsting av ressursene som finnes utenfor kysten av Norge og Russland, klimautfordringer og mye mer.

Varanger Museum mener at boken fortjener et mye bredere publikum i de to landene enn det som sannsynligvis er tilfelle i dag da boken kun er utgitt på engelsk. Museet har derfor kontaktet de to forskningsinstituttene og The Regional Museum i Murmansk for å undersøke muligheten for å spre innholdet i boken til et bredere publikum i Russland og Norge gjennom et museumsbasert formidlingsprosjekt. Det årlige møtet mellom Russland og Norge som tar opp forsknings- og forvaltningsspørsmål i Barentshavet drøftet prosjektet og møtet protokollførte støtte til ideen. I 2014, med støtte fra Barentssekretariatet, inviterte Varanger Museum representanter for PINRO, Regional Museum i Murmansk og Havforskningsinstituttet til et møte hvor prosjektet og samarbeidet var drøftet.

Med utgangspunktet i rapporten fra møtet er vi nå klar til å gå videre med neste fase av prosjektet.

Kontakt
Rådgiver i museumsutvikling Morien Rees, morien.rees@varangermuseum.no eller tlf 454 87 295