Nasjonale museumsnettverk

Som en viktig del av vår museumsutvikling og økt fokus på faglig samarbeid, er Varanger Museum medlem i følgende nasjonale museumsnettverk:

Bergverksnettverket
Bergverksnettverket er et nasjonalt nettverk for museer med bergverk som interesseområde. Nettverket skal være et samarbeidsforum hvor hovedmålene er kompetanseheving, effektivisering, bedre ressursutnyttelse og synliggjøring.

Drakt og tekstil
Nettverket har til formål å styrke drakt og tekstilfeltet i museene, gjennom å skape møteplasser for utveksling av kunnskap og forsking, utvikle samarbeid og arbeidsdeling, sikre faglig sammenheng og god ressursutnytting.

Fiskerihistorie og kystkultur
Kontaktrådet for fiskeri- og kystmuseer (KFK), er et landsomfattende kontaktorgan for fiskeri- og kystmuseer, fiskerinæring og relevante universitets- og høgskolemiljø. Formålet er å samle institusjoner og personer som har interesse for å fremme museumsarbeid og formidle forsking innenfor fiskeri- og kystkultur.

Minoriteter og kulturelt mangfold (Mangfoldsnettverket)
Nettverket har til formål å styrke arbeidet med minoriteter og kulturelt mangfold i det norske museumslandskapet, gjennom å skape møteplasser, utveksle erfaringer og gjennomføre prosjekter.

Fotonettverket
Fotonettverket skal utvikle samarbeid og arbeidsdeling, sikre faglig samarbeid og god ressursutnyttelse, utvikle kompetanse, kunnskap og forskning i ulike temaer, metoder og funksjoner, initiere og utvikle prosjekter, samordne informasjon, gi andre tilgang til informasjon og fungere som inspirasjonskilde for nettverket og andre.

Demokratinettverket Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter samler museer og andre institusjoner som arbeider med demokrati- og menneskerettighetstemaer. Eidsvoll 1814 har hovedansvar for nettverket.

Kulturlandskapsnettverket Nettverket er et uformelt samarbeid mellom museum og institusjoner i Norge som ønsker å utvikle musenes arbeid med kulturlandskap. Det landbruksbaserte kulturlandskapet er kjerneområdet til nettverket, men nettverker arbeider og med blant annet historiske hager. Nettverket har som mål å skape møteplasser for samarbeid og utvikling.